ZİYARETÇİLER
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam161
Toplam Ziyaret1272991
ÜYELİK

ÇİMENTO İHALE İLANI

                                                     GÜLNAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                           7500 ADET 42,5 PC ÇİMENTO ALIMI

7500 ADET 42,5 PC ÇİMENTO ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        : 2023/238575

1-İdarenin

a)Adı: GÜLNAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b)Adresi: AKDENİZ MAHALLESİ PROF DR. HALİL CİN CAD 1 33700 GÜLNAR/MERSİN

c)Telefon ve faks numarası: 3247517110 - 3247513910

 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

 : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 2-İhale konusu mal alımın

a)Adı: 7500 ADET 42,5 PC ÇİMENTO ALIMI

b)Niteliği, türü ve miktarı: 7500 ADET PÇ 42,5 TORBALI ÇİMENTO

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer: GÜLNAR BELEDİYESİ BAYINDIRLIK HİZMET BİNASI

ç) Süresi/teslim tarihi: idarenin talep ettği tarihlerde peydel pey 3 gün içerisinde teslim edilecektir

d)İşe başlama tarihi: 03/04/2023

3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 21.03.2023 - 14:00

 b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): GÜLNAR BELEDİYESİ MECLİS SALONU

 4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1 Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı:YERLİ MALI

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır Nispi Değeri:Var olanlara puan uygulanacak

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 132 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

           Alpaslan ÜNÜVAR

            Belediye Başkanı

E-BELEDİYE

KVKK

WEBTAPU